Jdi na obsah Jdi na menu

Náš volební program

Bodový program MO ČSSD pro komunální volby 2022 v Úvalech

 

 I. ROZPOČET MĚSTA

Hlavní zásady, které se týkají rozpočtu města:

- rozpočet města bude úsporný a dlouhodobě udržitelný,

- podrobné informace o jeho čerpání budou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách města ,

- financování města pomocí emise komunálních obligací či dlouhodobých úvěrů,

- bude podporována účast města v projektech, které povedou ke zvyšování příjmové části města (např. výrobny podporované energie, prodej služeb TS, příjmy z činnosti městské policie), nebo snižování výdajové části rozpočtu (např. energetické úspory),

- budou vynaloženy veškeré síly k získání dalších dotačních titulů ze Středočeského kraje, státu i Evropské unie a budou zváženy možnosti financování města nesnižující rating města (například PPP, EPC),

- bude se pokračovat ve vybírání finančních částek od nových developerů na budování technické a sociální infrastruktury,

- intenzivně se bude jednat o využití vody z jirenského obchvatu tak, aby přineslo ekonomický profit Svazku obcí Úvalsko a druhotně i Úvalům,

- bude zpracována analýza stávajících rozpočtů s cílem nalézt rezervy ve výdajové části rozpočtu a uvolnit alokované investiční prostředky pro nové potřebné investice,

- budeme podporovat participativní rozpočet.

 

II. PREVENCE KRIMINALITY

V rámci boje proti kriminalitě budeme prosazovat:

- v souvislosti se stěhováním městské policie prosadíme vznik pultu centralizované ochrany (PCO),

- aktivity v rámci primární prevence kriminality zaměřené zejména na děti, „náctileté“ a seniory, včetně boje proti šikaně a rodinnému násilí,

 

III. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE

V rámci řešení dopravní situace budou prosazována opatření z hlediska bezpečnosti a z hlediska nepřetíženosti – zejména v definovaných kritických oblastech; konkrétně budou prosazována následující opatření:

1. úpravy přechodů v rizikových oblastech – zejména tam, kde se pohybují děti,

2. budování zpomalovacích prahů a vytváření dalších systémů omezujících rychlost ve vytipovaných rizikových oblastech,

3. vybudování zabezpečených parkovacích míst pro kola v areálu centra města i na území parkoviště u vlakového nádraží,

3. součinnost při realizaci záchytného parkoviště v oblasti Uhelné sklady,

4. důslednější kontrola ze strany MP dodržování pravidel parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a v oblasti nádraží

- vytváření „cyklopruhů“, cyklotras, páteřní sítě cyklostezek a zabezpečená místa pro parkování kol,

- vytvoření systému jednosměrných ulic tam, kde to usnadní dopravní situaci, či zvýší bezpečnost provozu,

- vybudování chodníků v místech se zvýšeným dopravním provozem, zkvalitnění systému veřejné dopravy v systému PID, zejména zlepšení propojení odlehlých částí města,

- podpora projektu souběžných cyklotras a chodníků s přeložkou I/12.

 

 

IV. VELKÉ INVESTIČNÍ AKCE

Mezi velké investiční akce, které budou ve volebním období 2022 – 2026 uskutečněny, popřípadě připraveny, patří:

1. Stavba svazkové ZŠ

2. Výstavba autobusového terminálu u nádraží s využitím solární energie na střeše nástupiště, síť prodejen a přilehlá parkoviště vedle nástupiště (s využitím nabití elektromobilů) i v oblasti uhelných skladů.

3. Výstavba v areálu Cukrovar - knihovna, kulturní sál

 

V souvislosti se zvětšením kapacity ČOV bude vyžadováno napojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci ve všech lokalitách, kde je takovéto napojení možné.

Souběžně s výše uvedenými „velkými“ investicemi budou i nadále zpracovávány žádosti o menší dotace, například na obnovu kulturních památek, na zlepšení vzhledu města, služeb, na vybudování hřišť, volnočasového areálu v lokalitě „lom“ a podobně.

 

V. SPORT A TURISTIKA

Budeme nadále podporovat rozvoj sportu a turistiky v Úvalech a činnost organizací a spolků, které se touto aktivitou zabývají.

Podpoříme vznik systémů cyklotras, stezek v Úvalech a okolí a způsob propagace města.

Nabídneme haly v areálu městského úřadu v Riegrově ul. za účelem soukromé investice do squashového a badmintonového centra.

 

VI. KULTURA

V rámci podpory kultury budou prosazovány následující principy a postupy:

1. zpracování koncepce rozvoje kultury, kulturních a společenských aktivit,

2. podpora občanských a společenských aktivit, které přispívají k rozvoji kultury v Úvalech, koordinace kulturní a společenské činnosti a dále podpora tradičních kulturních a společenských akcí,

3. vytvoření kulturně společenského areálu,

4. snaha o vytvoření důstojných prostor pro městskou knihovnu a její aktivity,

5. zdůraznění propagace v oblasti Public Relations města Úvaly s tím, že bude maximálně využita propagace města na internetu i v tištěných materiálech.

 

VII. ROZVOJ MĚSTA

Zásadní směr rozvoje města bude v udržení celistvosti města, v zabránění vzniku odtržených lokalit bez návaznosti na ostatní úvalské čtvrti; cílem je Úvaly stmelovat ve svébytné a živé město s vlastním společenským a kulturním životem.

Další výstavbu v Úvalech budeme tedy preferovat pouze v rámci intravilánu města a duchu scelování městských částí.

Jako hlavní úkoly pro toto období v souladu s tím vidíme:

- schválení typu zástavby areálu „Cukrovar“ s důrazem na umístění knihovny a kulturního sálu,

- schválení územního plánu města bez výstavby „za přeložkou“,

- budeme podporovat zástavbu rodinných domů na větších pozemcích (ne sídelní kaše)

 

VIII. ŠKOLSTVÍ

Budeme se soustředit na realizaci výstavby nové svazkové školy a rozšíření MŠ. U stávající ZŽ se zasadíme o zlepšení komplementu, tedy jídelny s kuchyní, vstupních prostor, šaten, tělocvičny a podobně.

Prosazujeme vybudování multifunkčního mimoškolního centra a centra pro předškolní aktivity dětí zejména v bývalém hotelu Budka.

 

 

IX. OCHRANA A OBNOVA EKOLOGICKY STABILNÍHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Město se znovu musí začít soustředit na:

1. podporu našich rybářů v jejich úsilí o údržbu a odbahnění soustavy úvalských rybníků a budování přírodě blízkých protipovodňových opatření na Výmole a jejích přítocích,

2. rekonstrukci a obnovu rybníků (na úspěšné projekty „Kalák – Jámy – Fabrák“ by měly navázat projekty „Lhoták a Dolní i Horní rybník"),

3. zvelebení a zprůchodnění údolí Výmoly mezi bývalým areálem Multitec, viaduktem a rybníkem Fabrák (lávka),

4. přípravu a realizaci koncepce dalšího rozvoje městské zeleně, případnou a dobrovolnou participaci občanů na údržbě a zvelebování městské zeleně

5. ve spolupráci s občanskými iniciativami na vytvoření zeleného pásu kolem města, včetně „územního systému ekologické stability“ zaujímajícího zejména oblast pod Škvoreckou oborou, Vinice a údolí podél celého toku Výmoly,

6. likvidaci černé skládky v oblasti zaniklého rybníku Hodov a po dohodě s vlastníky daných pozemků a revitalizaci navazujícího meandrujícího toku Výmoly,

7. podporu veškerých aktivit, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny,

8. finančních prostředků na revitalizaci starých a budování nových pěšin, alejí, remízků,  turistických (naučných) stezek, cyklostezek a dalších historických i nových krajinných prvků

9. úsilí o nahrazení plynového vytápění městských objektů kotly na dřevní štěpku v návaznosti na využití lesů ve vlastnictví Úval a případně biomasu

 

X. ZDRAVOTNÍCTVÍ

Budeme prosazovat a podporovat:

1. dokončení rekonstrukce budovy zdravotního střediska a přiblížení jeho interiéru současným standardům,

2. spolupráci se zdravotním střediskem v Jirnech tak, aby vznikl funkční komplex zdravotnických služeb dostupný všem občanům Úvalska,

3. rozšiřování spektra zdravotní péče poskytované přímo v Úvalech např. možnost vytvoření snímků RTG, zázemí chirurgické ambulance a ORL.

 

XI. ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Budeme prosazovat:

1. zkvalitnění pečovatelské péče města s důrazem na Dům s pečovatelskou službou Úvaly

1. podporu dalšího rozvoje sociální péče organizované městem a prohlubování funkčních vazeb všech subjektů, které se v Úvalech a okolí na poskytování této péče podílejí,

2. vytvoření tísňové linky pro seniory a zavedení služby tísňové péče pro osoby vystavené riziku ohrožení,

3. další prohlubování systému komunitního plánování v oblasti sociálních služeb,

4. a spolupráce mezi městem a Domem seniorů zřizovaným Středočeským krajem,

5. propojení aktivit MDDM s programem Domu s pečovatelskou službou.

 

XII. ÚŘAD MĚSTA

Základním cílem bude dopracování standardizace struktury městského úřadu v Úvalech a zabezpečení vstřícnosti a ochoty při poskytování kvalitních služeb občanům

Zajistíme podporu úřadu občanům při vyřizování a podávání žádostí o poskytnutí dotací z dotačních programů ČR a EU.